Oxford Filtration Limited

Simplex and Duplex basket strainer

MANUFACTURERS OF HIGH QUALITY INDUSTRIAL STRAINERS AND FILTERS

“Duplex strainer คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้” Oxford Filtration Ltd. จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตถังกรองตะกร้าแบบซิมเพล็กซ์, ดูเพล็กซ์, ตัวกรองทำความสะอาดตัวเอง, และอุปกรณ์กรองของเหลวอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ได้รับการยอมรับในเรื่องนวัตกรรมของออกแบบจากอุตสาหกรรมการกรองหลายแห่ง