Dragone

Farm machinary

Production and sale of agricultural

“เครื่องพ่นปุ๋ยแบบ Airblast และเครื่องย่อยสำหรับพืชผลทุกประเภท” DRAGONE เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศอิตาลี ก่อตั้งในปี 2544 โดยทำงานตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และจำหน่ายให้แก่ตัวแทนทั้งใน-นอกประเทศ เครื่องจักรทุกประเภของ DRAGONE เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อยืนยันคุณภาพสูงสุดในการให้บริการและทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต